World Socialist Web Site


Bugün Yeni
Olanlar

Haber ve Analiz
Tarih
Sanat Eleştirisi
Polemikler
Bilim
Bildiriler
Röportajlar
Okur Mektupları

Arşiv

DSWS Hakkında
DEUK Hakkında
Yardım

DİĞER DİLLER
İngilizce

Almanca
Fransızca
İtalyanca
İspanyolca
Portekizce
Lehçe
Çekce
Rusça
Sırp-Hırvat dili
Endonezyaca
Singalaca
Tamilce


ANA BAŞLIKLAR

Dünya ekonomik krizi, kapitalizmin başarısızlığı ve sosyalizmin gerekliliği
SEP/DSWS/TEUÖ bölgesel konferanslarında kabul edilen karar önergesi

Bush, Türkiye’ye Irak’ta PKK’ya saldırması için yeşil ışık yaktı
Türk-Kürt çatışmasındaki tarihsel ve siyasi sorunlar

Asya’da tsunami: neden hiçbir uyarı yapılmadı

Mehring Books’tan yeni bir kitap: Amerikan Demokrasisinin Krizi: 2000 ve 2004 Başkanlık seçimleri

Livio Maitan (1923-2004):
eleştirel bir değerlendirme

 

DSWS : DSWS/TR

Dünya Sosyalist Web Sitesi Hakkında

Dünya Sosyalist Web Sitesi (DSWS-İngilizcesi WSWS), Dördüncü Enternasyonalin Uluslararası Komitesi'nin (DEUK) internet merkezidir. Bu web sitesi önemli dünya olaylarını tahlil etmekte, siyasal, kültürel, tarihi ve felsefi konularda yorumlar yapmakta ve sosyalist hareketin mirasına ait değerli belgeleri ve çalışmaları sunmaktır.

DSWS bugün yaygın bir biçimde duyulan ihtiyaç doğrultusunda çağdaş toplumun sorunları hakkında akıllıca değerlendirmeler sunmayı amaçlamaktadır. DSWS, toplumsal yaşamın şu anki halinden olduğu kadar, düzen yanlısı medyanın sinik ve gerici yaklaşımından hoşnut olmayan kitlelere seslenmektedir.

Web sitemiz, bir avuç varlıklı insan ile dünya haklarının oluşturduğu büyük kitle arasındaki, gittikçe büyüyen uçurumu yaratan, korkunç boyutlardaki toplumsal eşitsizlikten rahatsızlık duyanlara, bir siyasal perspektif kaynağı sunuyor. Sınıf ilişkilerinin mevcut durumunu parçalayan büyük olaylarla- mali krizlerden, militarizmin ve savaşın patlak vermesine kadar- ilgili olarak DSWS, mücadeleye gittikçe daha kalabalık saflar halinde katılan emekçi insanlara siyasal bir yöneliş sağlayacaktır.

Her bir ülkede işsizliğe, düşük ücretlere, kemer sıkma politikalarına ve demokratik hakların çiğnenmesine karşı büyük boyutlu mücadeleler verileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, Dünya Sosyalist Web Sitesi bu mücadelelerin başarıya ulaşmasının, Marksist bir dünya görüşünü kılavuz edinmiş sosyalist bir siyasal hareketin etkisinin artmasına bağlı olduğu konusunda ısrarlıdır.

Bu web sitesinin bakış açısı kapitalist piyasa sistemine devrimci bir biçimde karşı çıkmayı gerektirmektedir. DSWS, dünya sosyalizminin kurulmasını amaçlamaktadır. DSWS, bu değişimin aracının uluslararası işçi sınıfı olduğunu ve yirmibirinci yüzyılda emekçi insanların ve bir bütün olarak insanlığın kaderinin sosyalist devrimin başarısına bağlı olduğunu savunmaktadır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin bu taraflılığı hiçbir biçimde nesnel olmayı ya da samimi tartışmalar yapmayı dışlamamaktadır. Burjuva siyasetine ve kapitalist iktisada karşı bir alternatif arayan işçilerle, öğrencilerle ve aydınlarla görüş alış verişinde bulunmaktan memnunluk duyarız. Doğrunun bulunması için gerekli diyalektik araçlar olan polemik ve tartışma, DSWS'nin önemli bir parçasıdır. Bu siteye katkıda bulunmak isteyenlerin sadece entellektüel dürüstlüğe bağlı olmaları ve tarihsel gerçeklere sağdık kalmaları gerekmektedir. Makalelerinizi göndermek ve yazışmak için editor@wsws.org adresini kullanabilirsiniz.

Dünya Sosyalist Web Sitesi ve uluslararası işçi sınıfı

Asya'da başlayan ve bütün dünya ekonomisini kaplamakta olan mali kriz emekçi insanların uluslararası düzeyde bütünleşmelerini zorunlu kılmaktadır. Ulus-ötesi üretim ve küresel mali piyasalar kapitalizmin çehresini kalıcı bir biçimde değiştirmiştir. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, gelişmiş ülkelerin sınırlı sosyal güvenlik ağları yerle bir edilirken, işçiler dalga dalga gelen işten çıkarmalara maruz kaldılar ve gerçek gelirlerinin erozyona uğradığını gördüler.

Daha az gelişmiş ülkelerde, işçileri çok daha rahat bir biçimde sömürebilmek için serbest ticaret bölgeleri kurulurken ve ucuz emek sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılırken, ulusal kalkınma programları kaldırılıp atıldı. Kendisini komünist, sosyalist ya da emek diyerek adlandıran işçi sınıfının eski örgütleri, ulus devlete sadık kaldıkları ölçüde istihdam, yaşam standartları ve temel haklara yönelik bu taarruza karşılık vermekten aciz olduklarını kanıtladılar.

DEUK'ye üye olan Asya, Avusturalya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki örgütlerin ortaklaşa çabaları ile yayınlanan Dünya Sosyalist Web Sitesi, sınıf mücadelesinin uluslararası karakterini kendisine çıkış noktası olarak almaktadır. DSWS, bütün ülkelerdeki siyasal gelişmeleri dünya kapitalizminin krizi bağlamında ve uluslararası işçi sınıfının yüzyüze olduğu siyasal görevler açısından değerlendirmektedir. Bu perspektiften hareketle, DSWS şovenizmin ve ulusal dar görüşlülüğün bütün biçimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkmaktadır.

DSWS'nin uluslararası düzeyde işçi sınıfının siyasal eğitimini ve bütünleşmesini sağlamakta vazgeçilmez bir araç haline geleceğinden eminiz. Bu web sitesi, tıpkı ulus-ötesi şirketlerin ulusal sınırların ötesine geçerek emeğe karşı yürüttükleri savaşı örgütlemeleri gibi, farklı ülkelerdeki emekçilerin sermayeye karşı verdikleri mücadeleleri koordine etmelerine yardımcı olacaktır. Bütün ülkelerdeki işçilerin aralarında tartışmalar yapmalarına, deneyimlerini karşılaştırmalarına ve ortak bir strateji oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

DEUK, internet yaygınlaştıkça dünyada Dünya Sosyalist Web Sitesi'ni izleyenlerin sayısının da artacağını umuyor. Hızlı ve küresel bir haberleşme biçimi olarak internet olağanüstü demokratik ve devrimci sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip. İnternet geniş bir izleyici kitlesine, kütüphanelerden müzelerin arşivlerine kadar, dünyanın entellektüel kaynaklarına erişme olanağı sağlamaktadır.

Onbeşinci yüzyılda, Gütenberg'in matbaayı icat etmesi kilisenin entellektüel yaşam üzerindeki denetimini kırmada önemli bir rol oynayarak, feodal kurumların altını oymuş ve Rönesans ile başlayarak Aydınlanma ve Fransız Devrimi ile noktalanan kültürel canlanmayı beslemiştir. Demek ki bugün de internet devrimci düşüncenin yenilenmesine yardımcı olabilir. Dördüncü Enternasyonalin Uluslararası Komitesi bu teknolojiyi, dünyadaki bütün emekçi insanların ve ezilenlerin kurtuluşunu sağlamak için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. DSWS'nin tasarımı ile ilgili görüş ve önerilerinizi designer@wsws.org adresine gönderebilirsiniz.

Dördüncü Enternasyonalin Uluslararası Komitesi

Dünya Sosyalist Web Sitesi güçlü bir siyasal tarihi temel almakta ve bu temel üzerinde yükselmektedir. DSWS, 1923 yılında Sovyetler Birliği'nde Stalinist bürokrasinin yükselişine karşı Lev Trotskiy tarafından başlatılan siyasi ve teorik mücadelenin tarihsel sürekliliğini temsil etmektedir. Rus Devrimi'nde, İç Savaş sırasında ve ekonominin yeniden inşa edilmesi sırasında merkezi bir rol oynadıktan sonra, Trotskiy 1920'lerde ortaya çıkan bürokratik kasta ve oluşmakta olan bu ayrıcalıklı katmanın milliyetçi yönelişine karşı çıkan sosyalist muhalefete önderlik eden en önemli kişi oldu.

Stalinist aygıt Sovyet işçi sınıfından siyasi iktidarı gaspetti, Ekim Devrimi'nin ideallerine ihanet etti ve yirminci yüzyılın en ağır suçlarından birçoğunu işledi. Trotskiy'in bir ömür boyunca sürdürdüğü çalışmalar 1938'de, Stalinist bir ajan tarafından öldürülmesinden sadece iki yıl önce, Dördüncü Enternasyonalin kurulmasıyla sonuçlandı.

1991'de Stalinist rejimlerin çökmesi, Trotskiy ve Dördüncü Enternasyonal'in mücadelesinin haklılığını çok etkileyici bir biçimde doğruladı. Henüz daha 1936'da, Trotskiy, Stalinist bürokrasinin kaçınılmaz olarak kapitalizmin restorasyonuna yol açacak bir doğrultuda ilerlediğini ısrarla belirtmişti. Trotskiy, Stalinizmin uluslararası işçi sınıfının devrimci ve eşitlikçi istemlerinin bilinçli bir siyasal muhalifi haline geldiğini açıklamıştı.

Son yıllarda sosyalizm ve Marksizm için verilen ölüm ilanlarında dikkat çekici bir nokta var; bu ölüm ilanlarında Lev Trotskiy'in ve Dördüncü Enternayonal'in öneminden ya hiç söz edilmiyor ya da bu önem küçümsenmeye çalışılıyor. Bunun şaşılacak bir tarafı yok, çünkü bu siyasal gelenekle ilgili yapılacak herhangi bir dürüst değerlendirme karşısında kapitalizmin profesyonel savunucuları tarafından sunulan vülger ve tarihi açıdan sahtekarca olan değerlendirmelerin ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Gerici tarihçilerin varolmadığı konusunda ısrarcı oldukları, Stalinizme karşı enternasyonalist sosyalist alternatif, Trotskiy'in yazılarında ve konuşmalarında bulunmaktadır.

Tüm okuyucularımızı Dördüncü Enternasyonalin Uluslararası Komitesi'ne ve üyesi olan siyasi partilere katılmaya ya da seksiyonumuzun bulunmadığı ülkelerde yeni partiler kurmak üzere icfi@wsws.org adresine başvurmaya çağrıyoruz. DEUK seksiyonlarının irtibat bilgileri DEUK Hakkında bölümünde yer almaktadır. Şimdilik bu bölüm sizi sitenin İngilizce versiyonuna götürecektir.

Bu sitenin geliştirilmesi ve varlığını sürdürmesi açısından parasal bağışlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Okuyucularımızdan özellikle aylık olarak düzenli bağış yapmalarını istiyoruz. Bağışların nasıl yapılacağı konusunda bilgi yine şimdilik İngilizce olan Donate to WSWS köşemizde yer almaktadır.

 

Sayfanın başı

Okuyucularımız: DSWS yorumlarınızı bekliyor. Lütfen e-posta gönderin.Telif Hakkı 1998-2017
Dünya Sosyalist Web Sitesi
Bütün hakları saklıdır